Patola-Bandhej-Exhibition
Patola & Bandhej Exhibition
Location: KK Square, Jaipur
Date: 22nd - 24th Jun, 2023
Time: 11:00 am - 8:00 pm
Entry Ticket: N/A

Patola, Bandhej, Kashmiri Exhibition Jaipur
22-23-24 June 2023 10AM-8PM
@KK Square
C-11 Prithviraj Road, Near Bagadiya Bhavan, C-Scheme, Jaipur.
Ph: +91 9033 235 235